Διοργάνωση της 2ης συνάντησης των εταίρων, 18-19 Απριλίου 2018

Η δεύτερη συνάντηση διοργανώθηκε στις 18-19 Απριλίου στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Earth, με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων των εταίρων, προκειμένου να συζητηθεί η πρόοδος των δραστηριοτήτων του έργου και τα μελλοντικά βήματα. Στόχος της συνάντησης ήταν: α) να συζητηθεί η οριστικοποίηση του IO1, (β) να επανεξεταστεί το Σχέδιο για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. (γ) να προετοιμαστεί η ανάπτυξη του μαθήματος "Building Capacity Building". δ) να αναθεωρηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι δύο αυτές πνευματικές εκροές θα δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια εργαστηρίων και άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις χώρες των εταίρων.

© Copyright COMPe4Mi - All rights reserved.