Τρίτη συνάντηση του προγράμματος Compe4Mi

Η τρίτη συνάντηση στρατηγικής εταιρικής σχέσης του έργου COMPe4MI - Εργαλεία για τους επαγγελματίες για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μεταναστών, διοργανώθηκε στις 11-12 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων από τους εταίρους, προκειμένου να συζητηθεί η πρόοδος των απαιτήσεων του έργου και τα επόμενα βήματα. Στην αρχή της συνάντησης παρουσιάστηκε μια σύντομη περιγραφή του Gantt Chart και του χρονοδιαγράμματος των δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφηκαν όλα όσα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής σχετικά με τη δραστηριότητα job shadowing Programme – Πρόγραμμα επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων σχετικά με τις  διδακτικές κατευθυντήριες γραμμές και του διδακτικού υλικού, τη μεθοδολογία για τις δραστηριότητες της επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας, τη μετάφραση του σχετικού υλικού σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και τις δοκιμές καθώς και τις αξιολογήσεις. Έπειτα, δόθηκε αρκετός χρόνος σε όλους τους εταίρους να περιγράψουν την εμπειρία τους σχετικά με τη διαδικασία της δραστηριότητας της επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας, κατά την οποία έπρεπε να επιλεγούν δέκα μετανάστες από όλους όσοι συμμετείχαν στο  εκπαιδευτικό εργαστήρι, ώστε να εμπλακούν στη δραστηριότητα της επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας υπό την εποπτεία πέντε εταιρειών, που θα διαδραμάτιζαν τον ρόλο οργανισμού υποδοχής. Μίλησαν επίσης για τις προκλήσεις ή/και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, για το πώς αισθάνθηκαν και για το τι παρατήρησαν. Οι στόχοι της συνάντησης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, με τη συζήτηση για όλα τα πράγματα που θα πρέπει να προετοιμαστούν για τη Διανοητική Παραγωγή 3 (Intellectual Output), όπως για παράδειγμα η ανάθεση των ακόλουθων δραστηριοτήτων σε όλους, τα τεχνικά θέματα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης και οι ρυθμίσεις για τη δραστηριότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης - C1 που θα πραγματοποιηθεί στη Φλωρεντία και την ολοκλήρωση του προγράμματος κατά την τελευταία συνάντηση στρατηγικής εταιρικής σχέσης του έργου COMPe4MI, στη Φινλανδία.

 

© Copyright COMPe4Mi - All rights reserved.