ΣΤΟΧΟΙ


Το έργο COMPe4Mi (Εργαλεία για τους επαγγελματίες για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μεταναστών) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + - KA2 Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών - Στρατηγική Εταιρική Σχέση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το έργο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2017 με συνολική διάρκεια 24 μηνών. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης μεταξύ των επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες, ενώ παράλληλα ενισχύει τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μεταναστών για την πραγματική ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Οι κύριες ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι οι επαγγελματίες που ασχολούνται με μετανάστες (εκπαιδευτές, εκπαιδευτές ενηλίκων, επαγγελματίες, κέντρα κατάρτισης μεταναστών, αξιωματούχοι ΜΚΟ και επιχειρήσεις) καθώς και οι ίδιοι οι μετανάστες.

Οι κύριοι στόχοι είναι:

  • προώθηση της εφαρμογής διαδραστικών δραστηριοτήτων για την αύξηση της συμμετοχής των μεταναστών στην εκπαιδευτική και κοινωνικοπολιτισμική ζωή και να προωθήσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες για επιτυχείς δράσεις ένταξης για την ομάδα στόχο και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ·
  • αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους μετανάστες στο μέλλον ·
  • βελτίωση των επιπέδων κατανόησης των δεξιοτήτων όσον αφορά την απασχολησιμότητα των μεταναστών ·
  • ενίσχυση πολιτικού προσανατολισμού και ενεργούς συμμετοχής των μεταναστών ·
  • αύξηση των ευκαιριών για μετανάστες για επαγγελματική ανάπτυξη ·
  • δημιουργία δεσμών μεταξύ της κοινωνίας υποδοχής και των κοινοτήτων των μεταναστών ·
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των διαπολιτισμικών συγκρούσεων ·
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη ·
  • προώθηση της κατανόησης του πολιτισμικού περιβάλλοντος και του προβληματισμού, προκειμένου να αυξηθεί η ανοχή και να μειωθούν οι προκαταλήψεις και η ξενοφοβία.

© Copyright COMPe4Mi - All rights reserved.